ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

ชั้น จำนวน รวม จำนวนห้อง
ชาย หญิง
ม.1 51 54 104 4
ม.2 55 58 113 4
ม.3 52 78 130 4
รวมชั้น ม.ต้น 161 186 347 12
ม.4 21 35 56 2
ม.5 18 46 64 2
ม.6 12 33 45 2
รวมชั้น ม.ปลาย 51 114 165 6
รวมทั้งหมด 212 300 511 18