ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนข้าราชการครู

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)

ที่ กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน รวม
ชาย หญิง
1 บริหาร 1 0 1
2 สนับสนุนการสอน 0 1 1
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) 0 1 1
4 ภาษาไทย 0 2 2
5 คณิตศาสตร์ 2 2 4
6 วิทยาศาสตร์ 0 3 3
7 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 3 4
8 สุขศึกษา 0 0 0
9 ศิลปะ 2 0 2
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 5 9
11 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
รวม   31

จำนวนลูกจ้างประจำ

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560)

ที่ ตำแหน่ง จำนวน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
1 ช่างไม้ 2 0 2  
2 พนักงานขับรถยนต์ 1 0 1  
3 ช่างครุภัณฑ์ 0 0 0  
4 ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ 0 0 0  
5 พนักงานพิมพ์ดีด 0 0 0  
6 ช่างปูน 1 0 1  
รวม 4 0 4