เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูปาณิสรา ครองตาเนิน

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้หลักการสอนแบบ ICARE Model
ชื่อผู้ศึกษา       ปาณิสรา  ครองตาเนิน
สถานศึกษา      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีการศึกษา       2560
 
บทคัดย่อ
        รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้หลักการสอนแบบ ICARE Model  มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  จำนวนนักเรียน 61 คน ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  จำนวนนักเรียน 38 คน  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้มาจากการการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ
ผลการศึกษา
        1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หลักการสอนแบบ ICARE Model จำนวน 5 ชุด  มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ตามเกณฑ์ 80 / 80
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หลักการสอนแบบ ICARE Model หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หลักการสอนแบบ ICARE Model ในระดับมากที่สุด

สรุปผลการศึกษา
        1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หลักการสอนแบบ ICARE Model จำนวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.50/83.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หลักการสอนแบบ ICARE Model มีผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หลักการสอนแบบ ICARE Model ในระดับมากที่สุดโดยภาพรวม (x-bar = 4.61 S.D. = 0.50)