ประชุมผู้ปกครอง 2561

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ส.อบจ. ประสิทธิ์ เตชะปลูก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในห้องเรียน รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการดูแลนักเรียยร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียน และมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนให้แก่นักเรียนเรียนดี