พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  โดยนายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  จุดเทียนแสงสว่างแห่งปัญญา และเจิมหนังสือ ตำราเรียน และดาบ  ประธานนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนและศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปร่วมระลึกถึงพระคุณครู พร้อมใจนำพานดอกไม้  ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง   ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ซาบซึ้งใจ  ในโอกาสเดียวกันจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปีการศึกษา 2561  และมอบสัญลักษณ์สภานักเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียน และกล่าวให้โอวาทโดยท่านผู้อำนวยการ นายสุทิน คงสนุ่น